Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация

Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация:

263. Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система – 7 дни.
265.Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно- двигателен апарат – 7 дни.

 

Необходими документи за прием по клинична пътека в сбр-нк еад, филиал Баните:

Клинична пътека № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“
1 вариант – След проведено болнично лечение до 1 месец от дехоспитализация ,удостоверено с епикриза , с насоченост за последваща болнична рехабилитация ; Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ/ личен лекар/; Електромиография/ЕМГ/, направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализацията, ако не е вписана в епикризата.

2 вариант – При пациенти с трайно намалена работоспособност над 70% по повод на основното заболяване/ТЕЛК/ : Направление за хоспитализация/ бланка на МЗ-НЗОК, №7/-2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени от невролог или ОПЛ/личен лекар/ ; Електромиография/ЕМГ/, направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация.

3 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнично условия, издадени от физиотерапевт след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ ; Електромиография/ЕМГ,направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация

При наличие:
– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /
При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК/лична амбулаторна карта.

 

Клинична пътека № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“
1 вариант – След проведено болнично лечение до 1 месец след дехоспитализацията / при медицински противопоказания до 3 месеца/ ,удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща рехабилитация при болнични условия : Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 1 бр., издадени от болницата или от ОПЛ/ личен лекар/ ; Образна диагностика, направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализацията.

2 вариант – При пациенти с трайно намалена работоспособност над 70 % по повод на основното заболяване /ТЕЛК/ : Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/-2 бр., издадено от ОПЛ/личен лекар/ ; ТЕЛК / копие и оригинал за справка/.

3 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7 / – 1 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени от физиотерапевт или лекаря специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ ; Образна диагностика, направена 24 месеца преди датата на хоспитализацията , а при диагноза с код М 51.1 и Електомиографско изследване /ЕМГ/ до 6 месечна давност преди хоспитализацията.

При наличие:
– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /
При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК /лична амбулаторна карта/.

Контакти

Работно време

Понеделник – Неделя:
08:00 -14:00

Address

“СБР – НК” ЕАД
филиал Баните, Смолянско,
ул. „Стефан Стамболов” №2
с. Баните,
ПК 4940 общ. Смолян