Климат

Климат

На територията на община Баните се наблюдават проявления както на преходно-континентален климат, така и на преходно-средиземноморски климат, като причината за това е релефът на общината и близостта ѝ с Долнотракийската и Беломорската низини. Лятото е умерено топло, а зимата – относително мека. Средната годишна температура на въздуха е между 2 и 9 градуса по целзий. Преобладават северните ветрове, като тяхната средна годишна скорост в по-ниските части на общината е ниска – 1 м./сек. Валежите в общината Баните са между 700 и 900 л./м2 – най-дъждовни са месеците май, юни, ноември и декември, а най-малко валежи се наблюдават в периода август-септември.